SyntaxHighlighter Evolved支持哪些高亮语言

这个wordpress插件没有提供内置编辑器里的弹窗插件代码的功能。所以当要代码高亮时要自己写。写法有很多种,可以在“插件”->”已安装插件”->”SyntaxHighlighter Evolved”下面的”设定“里点进去看到有一些代码示例,这里就不说了。自己写的时候要指定编程语言,有时候不知道自己要插入的语言是否支持,更关键的是不知道该怎么写它才支持,比如要插入actionscript3的代码,是写”action script”还是写“as”,还是写“actionscript”,你会很纠结,很没有安全感(好吧,这里的“你”其实是“我”)。我在它的插件官网也没有找到,好在灵机一动,点后台的“编辑”进去查看它的源码就知道了一切“真相”=>

$this->brushes = (array) apply_filters( 'syntaxhighlighter_brushes', array(
      'as3'      => 'as3',
      'actionscript3' => 'as3',
      'bash'     => 'bash',
      'shell'     => 'bash',
      'coldfusion'  => 'coldfusion',
      'cf'      => 'coldfusion',
      'clojure'    => 'clojure',
      'clj'      => 'clojure',
      'cpp'      => 'cpp',
      'c'       => 'cpp',
      'c-sharp'    => 'csharp',
      'csharp'    => 'csharp',
      'css'      => 'css',
      'delphi'    => 'delphi',
      'pas'      => 'delphi',
      'pascal'    => 'delphi',
      'diff'     => 'diff',
      'patch'     => 'diff',
      'erl'      => 'erlang',
      'erlang'    => 'erlang',
      'fsharp'    => 'fsharp',
      'groovy'    => 'groovy',
      'java'     => 'java',
      'jfx'      => 'javafx',
      'javafx'    => 'javafx',
      'js'      => 'jscript',
      'jscript'    => 'jscript',
      'javascript'  => 'jscript',
      'latex'     => 'latex', // Not used as a shortcode
      'tex'      => 'latex',
      'matlab'    => 'matlabkey',
      'objc'     => 'objc',
      'obj-c'     => 'objc',
      'perl'     => 'perl',
      'pl'      => 'perl',
      'php'      => 'php',
      'plain'     => 'plain',
      'text'     => 'plain',
      'ps'      => 'powershell',
      'powershell'  => 'powershell',
      'py'      => 'python',
      'python'    => 'python',
      'r'       => 'r', // Not used as a shortcode
      'splus'     => 'r',
      'rails'     => 'ruby',
      'rb'      => 'ruby',
      'ror'      => 'ruby',
      'ruby'     => 'ruby',
      'scala'     => 'scala',
      'sql'      => 'sql',
      'vb'      => 'vb',
      'vbnet'     => 'vb',
      'xml'      => 'xml',
      'xhtml'     => 'xml',
      'xslt'     => 'xml',
      'html'     => 'xml',
      'xhtml'     => 'xml',
    ) );

Ok,现在知道支持哪些语言和怎么写了吧? :)